73009, Херсонська обл., м.Херсон, Україна

вул. Богородицька 128

Пишіть нам:

liga.women@gmail.com

Телефон

+ 38 050 588 52 16

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Ліга соціально відповідальних жінок» (далі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом згідно
ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року №4572.
1.2. Повне найменування Організації – Громадська організація «Ліга соціально відповідальних жінок».
1.3. Скорочене найменування – ГО «Ліга жінок».
1.4. Повне найменування англійською мовою – Public organization «League of socially responsible women» .
1.5. Скорочене найменування англійською мовою – PO «League of women».
1.6. Громадська організація «Ліга соціально відповідальних жінок» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.7. Організація діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
1.8. Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.9. Діяльність громадської організації поширюється на територію Херсонської області та України.
1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація.
1.11. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою Організації є – сприяння формуванню демократичного, правового, громадянського суспільства, об’єднання жінок, жінок-спеціалістів, жінок, що займаються підприємницькою діяльністю та соціально відповідальних громадян для сприяння розвитку жіночого, молодіжного та дитячого потенціалу взагалі, та кожної особистості зокрема; сприяння досягненню ґендерної рівності, покращенню статусу жінок у суспільстві, сприяння розвитку інтелектуального, творчого, громадянського, духовного та фізичного потенціалу жінок, молоді та дітей, вираженню та захисту законних соціальних та економічних спільних інтересів членів організації.

2.2. Виходячи з основної мети Організації, основними напрямками діяльності Організації є:
2.2.1. участь у формуванні демократичного, правового, громадянського суспільства;
2.2.2. відстоювання інтересів жінок, молоді, дітей, представляти і захищати права членів Організації в сфері представництва в органах влади та органах місцевого самоврядування, судах, арбітражних і третейських судах, а також перед фізичними і юридичними особами;
2.2.3. участь у суспільно-політичній діяльності на місцевому та всеукраїнському рівні згідно з чинним законодавством;
2.2.4. сприяння розбудові правового громадянського суспільства;
2.2.5. запобігання та протидія корупції в публічних і приватних сферах суспільних відносин;
2.2.6. формування нової еліти на принципах освіченості, патріотизму, громадянської активності;
2.2.7. розроблення та реалізація програм і проектів, які спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища Херсонщини та України, становлення гендерної рівності, правову підтримку жінок, молоді та дітей, профілактику антисоціальних явищ у громаді;
2.2.8. впровадження та реалізація місцевих, регіональних, загальнодержавних і міжнародних програм, які не суперечать статутним завданням Організації;
2.2.9. розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків із організаціями інших країн для виконання мети та завдань Організації та з метою зміцнення дружніх стосунків і взаєморозуміння, взаємодії та обміну досвідом;
2.2.10. залучення інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами;
2.2.11. організація та проведення масових, освітніх заходів, конференцій, навчань для дорослих, семінарів, тренінгів фокус-груп, круглих столів, форумів та громадські слухання;
2.2.12. проведення інформаційної, консультаційної, організаційної та іншої підтримки діяльності членів Організації.

2.3. Для виконання статутних завдань Організація:
2.3.1. розповсюджує інформацію про діяльність Організації, заплановані та проведені заходи, пропагує свої ідеї та цілі;
2.3.2. для розміщення та розповсюдження інформації про діяльність Організації використовує засоби масової інформації та мережу Інтернет;
2.3.3. розробляє методичні, довідково-інформаційні та інші друковані матеріали, кіно- та відеофільми тощо з метою популяризації діяльності Організації;
2.3.4. засновує засоби масової інформації;
2.3.5. ініціює та бере участь у проведенні наукових та інших досліджень;
2.3.6. організовує та проводить конференції, круглі столи, тренінги, семінари, навчання для дорослих тощо згідно із метою та завданнями Організації;
2.3.7. ідейно, матеріально та організаційно підтримує інші об’єднання громадян\ок, надає допомогу в їх створенні;
2.3.8. утворює спілки громадських об’єднань, підтримує прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладає відповідні угоди;
2.3.9. бере участь у вітчизняних та міжнародних заходах, які не суперечать внутрішнім та міжнародним зобов’язанням України, або сприяє їх проведенню;
2.3.10. направляє за рахунок Організації та залучених інвестицій членів Організації для навчання, стажування, перекваліфікації, отримання професійної підготовки та вивчення досвіду роботи громадських, культурних, наукових, юридичних учбових закладів і організацій, та участі в конференціях, симпозіумах, семінарах та інших заходах в Україні та за її межами;
2.3.11. встановлює і розвиває гуманітарні і професійні зв’язки між підприємцями Херсонської області та України, інших країн відповідно до статутних цілей, а також сприяє встановленню і додержанню професійних стандартів у малому та середньому бізнесі;

2.3.12. співпрацює з органами державної влади та управління, державними, громадськими та іншими організаціями;
2.3.13. отримує від органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації цілей та завдань Організації.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:
3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
3.1.7. проводити мирні зібрання;
3.1.8. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
3.1.9. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
3.1.10. засновувати засоби масової інформації;
3.1.11. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;
3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
3.1.13. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
3.1.15. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
3.1.16. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
3.1.17. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
3.1.18. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
3.1.19. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
3.1.20. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
3.1.21. проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо;
3.1.22. на засадах неприбутковості безкоштовно організовувати представництво, представляти та захищати права й інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування;
3.1.23. проводити конференції, семінари, конгреси, «круглі столи», прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, лекції, семінари, тренінги, симпозіуми та інші публічні заходи без отримання прибутку від цієї діяльності;
3.1.24. на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими об’єднаннями громадян в спілки (союзи, асоціації тощо), укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
3.1.25. проводити громадські дослідження;
3.1.26. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
3.1.27. здійснювати відповідно до закону не прибуткову діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні засоби, якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
3.1.28. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
3.1.29. створювати госпрозрахункові установи і організації зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства, відокремленні підрозділи в порядку, встановленому чинним законодавством України;
3.1.30. засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати з іншими громадськими організаціями міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
3.1.31. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

3.1.32. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів (учасників) у державних правоохоронних, громадських органах та структурах;
3.1.33. брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
3.1.34. витрачати кошти на представницькі цілі;
3.1.35. визначати порядок та розміри оплати праці залучених спеціалістів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю «Організації»;
3.1.36. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;
3.1.37. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
3.1.38. реалізовувати інші права не заборонені законодавством України.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації є добровільним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, в тому числі жінки-спеціалісти, жінки, що займаються підприємницькою діяльністю та соціально активні чоловіки, що підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.
4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.
4.4. Права члена Організації:
4.4.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
4.4.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
4.4.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
4.4.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
4.4.5. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
4.5. Члени Організації зобов’язані:
4.5.1. дотримуватись положень Статуту Організації;
4.5.2. виконувати рішення керівних органів Організації;
4.5.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;
4.5.4. сприяти здійсненню завдань Організації;
4.5.5. брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;
4.6.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.
4.7. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, Голова Організації.
5.2. Загальні Збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.
5.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.
5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.
5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.
5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:
5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації.
5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.
5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.
5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.7.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.
5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації.
5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.
5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку проведення засідань Загальних Зборів Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації.
5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.
5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 3 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.13.Головою Правління є Голова Організації.
5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.
5.15. До компетенції Правління відноситься:
5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.
5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.
5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
5.15.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.
5.15.6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.
5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на рік. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Правління. У випадку проведення засідань Правління Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації. Правління звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації.
5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.
5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.
5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.21. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами раз на два роки є підзвітним Загальним Зборам та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.
5.22. Голова Організації:
5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.
5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;
5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.
5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.
5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.
5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
5.22.7. Організовує підготовку засідання Правління.
5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації.
5.22.9. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.
5.22.10. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

6.ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.
6.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів.
6.3.Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу.
6.4.Якщо Правління вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних Зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.
6.5.У разі не згоди із рішенням Правління щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління Організації вони можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.
6.6. Загальні Збори на найближчих зборах зобов’язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.

7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
7.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
7.4. Організація:
7.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
7.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
7.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку інші відокремлені структурні підрозділи.
8.2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.
8.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються і діють на підставі Довіреності.

9. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

9.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
9.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
9.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.
9.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
9.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.
9.6. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.
9.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.
9.8. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
9.9. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
9.10. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.
10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.
11.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
11.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
11.4.Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.
11.5. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
11.6. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
11.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.

Translate »